The Backpack task - Part one

חלק ראשון: חקירת נתונים – הסקה ממדגם של נתונים אמיתיים לאוכלוסיה לא ידועה

הנחיות העבודה

פתחו את קובץ ה TinkerPlots המצורף.

קובץ הנתונים אותו תחקרו עוסק במשקל תרמילי גב של 79 ילדים בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים. הנתונים לפעילות זו נאספו באופן אקראי בשנת 2001, מתלמידי בית ספר בכיתות א', ג', ה' וז' ב- Massachusetts שבארצות הברית.

התכונות שבקובץ הן: Name (שמות הילדים), Gender (מגדר), Grade (כיתה), BodyWeightKg (משקל הילדים בקג'), PackWeightKg (משקל התיקים בקג'), PercentWt (אחוז משקל התיק ממשקל הילד מעוגל לאחוז הקרוב).

1. מהי השאלה? נסחו מספר שאלות מחקר שמעניין אתכם לשאול וללמוד על משקלם של ילקוטי גב בקרב ילדים בעזרת הנתונים.

2. השערה: שערו השערות לגבי שאלות המחקר, שניסחתם בסעיף הקודם. הסבירו מאין נובעת ההשערה ששיערתם.

3. ארגון וניתוח נתונים: ארגנו את הנתונים כך שתוכלו ללמוד על הנושא ולהתייחס לשאלות ששאלתם. העלו תמונה של הגרף אותו חקרתם ואת קובץ הטינקר למרחבי עבודה שלכם.

4. הסקת מסקנות: מהן מסקנותיכם לגבי השאלות שחקרתם? מה למדתם על הנושא בעזרת הנתונים?