The Backpack task - Part two

חלק שני: הסקה על הקשר בין מדגמים לאוכלוסיה

נציג ממשרד החינוך טוען שעל פי מדגם זה לא ניתן להסיק שילדים בגילאים גדולים יותר סוחבים על גבם תיקים כבדים יותר ביחס למשקל גופם, שכן מדגם זה קטן מדי ולכן אינו מייצג. לטענתו, אחוז הילדים שסוחבים על גבם תיקים כבדים (יותר ממה שמומלץ) הינו כ-60% ללא קשר לגיל.

  • כיצד נוכל לבחון את טענת נציג משרד החינוך?

  • האם סביר יותר שהמדגם שבידנו אינו מייצג קבוצה גדולה יותר של ילדים ובעצם ילדים בגילאים שונים סוחבים משקל דומה של תיקים ביחס למשקל גופם?

  • כיצד ניתן לשפר את המדגם שבידנו בכדי להסיק מסקנות מבוססות ברמת בטחון גבוהה לגבי קבוצת נתונים גדולה יותר?

  • עד כמה נוכל להיות בטוחים שמסקנותינו מהמדגם מבוססות?

שלב ראשון: בניית מודל

נציג בעזרת הדוגם (Sampler) את השערת נציג משרד החינוך:

1. הוסיפו את הדוגם לקובץ שלכם באופן הבא: גררו את האייקון "דוגם" מסרגל הכלים העליון למסמך שלכם.

2. השתמשו באחד או יותר מהכלים האפשריים שבסרגל התחתון ב- Sampler בכדי לייצג את השערת נציג משרד החינוך.

שלב שני: סימולציה של דגימה אקראית מהמודל המשוער

הוציאו מדגם בגודל 79 נתונים מהמודל שבניתם: קבעו את מספר החזרות (79 פעמים), לחצו על Run והוסיפו גרף לטבלת תוצאות המדגם המתקבלות.

1. נתחו וארגנו את נתוני המדגם שהתקבל.

2. אילו מסקנות תוכלו להסיק מהגרף שיצרתם?

3. עד כמה תוצאת המדגם מייצגת את המודל המשוער שממנו דגמתם? הסבירו.

4. כיצד ניתן לדעתכם לשפר את המדגם כך שהמסקנות ממנו לגבי השאלה ששאלתם תהיינה מבוססות ואמינות?

שלב שלישי: סימולציה של דגימות חוזרות

1. הוציאו מדגמים נוספים בגודל 79 מהמודל שבניתם, נתחו וארגנו אותם.

2. מה למדתם מהוצאות חוזרות של מדגמים אודות מידת הביטחון במסקנות ממדגמים בגודל 79?

שלב רביעי: התפלגות דגימה

1. לחצו על הלחצן H המופיע בתפריט התחתון של הגרף בכדי לסמן את המדדים הניתנים לאיסוף במדגמים חוזרים (ממוצע, חציון, אחוזים). עמדו על המדד אותו אתם מעוניינים לאסוף (מוקף במלבן אפור) כשמופיע חץ שחור ליד המלבן, לחצו עליו. נפתח חלון נוסף שמאפשר איסוף של המדד לאורך מדגמים רבים (Collect History). בכל פעם שתלחצו על Collect או על Run, יאסף המדד בחלון החדש שנפתח. בכדי לאסוף מספר רב של ערכים סמנו ערך זה בחלון האיסוף, ולחצו על Collect.

2. החליטו כמה מדגמים לאסוף ולחצו על Collect. הציגו את המדד אותו בחרתם לאסוף בגרף.

3. מה למדתם מהתפלגות הדגימה אודות מידת הביטחון שלכם במדגמים בגודל 79?