Task's example

פעילות תיקי הגב

בשנים האחרונות גוברת מודעות הציבור הרחב לסוגיית משקל תיקי הגב שילדים נושאים על גבם בדרכם לבית הספר. הנושא נידון בקרב אנשי חינוך, תעשייה, רופאים, הורים וילדים.

מחקרים מראים כי ילקוט השוקל יותר מ- 10% ממשקל הגוף, עלול להיות מקור לבעיות הכרוכות בכאב גב, תחושת עייפות ובשינויים בצורת ההליכה והיציבה. לאור מידע זה, מומלץ על נשיאת משקל סביר בתיק הגב, בחירת תיק בעל רצועות רחובות ונוחות, תמיכה בגב ועוד.

במדינות שונות קיים תקן הקובע כי תלמיד לא ישא על גבו ילקוט שמשקלו גבוה מ- 15% ממשקל גופו. על פי הנחיות משרד החינוך משקל הילקוט המלא לא יעלה על 10% ממשקל גופו של התלמיד. הנחיות אלו מעלות שאלות שונות, למשל, מה אחוז הילדים שסוחבים תיקים כבדים יותר ממה שמומלץ על פי הנחיות משרד החינוך? האם ילדים בכיתות גבוהות יותר סוחבים תיקים כבדים יותר ביחס למשקל גופם? האם יש הבדלים בין משקל תיקי הגב של בנים ובנות?

פעילות זו תאפשר לנו ללמוד על תופעה זו ולהתנסות בחקר נתונים על כל שלביו בעזרת התוכנה TinkerPlots תוך שימוש בכלים השונים הקיימים בתוכנה.

חלק ראשון: חקירת נתונים – הסקה ממדגם של נתונים אמיתיים לאוכלוסיה לא ידועה

חלק שני: הסקה על הקשר בין מדגמים לאוכלוסיה